ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು.. ತಬ್ಬಿಬ್ಬುಗೊಂಡು…

ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ತಬ್ಬಿಬ್ಬುಗೊಂಡು

ಅವಳು ತಬ್ಬಿ ನಿಂತಾಗ
ತಬ್ಬಿಬ್ಬುಗೊಂಡ ಹುಡುಗ,
ಅವಳು ‘ನಾ ಬಳ್ಳಿಯಂತೆ’ ಎಂದಾಗ
ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಬರ ಸೆಳೆದ.

                                             ಗೆಳತಿ, ನೀ ಸಿಗುವ ತನಕ
                                             ಮೌನ ನನಗರ್ಥವಾಗುವುದು
                                             ನನಗೇ ಗೋತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ,
                                             ಈಗ ಮಾತುಗಳು ಬರಿ
                                             ಕಿವಿಗಪ್ಪಳಿಸಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿವ
                                             ಸಪ್ಪಳಗಳಾಗಿವೆಯಲ್ಲ.

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಬಿ.ಬಿ.ಸಿ. ವಾರ್ತೆ

Advertisements