ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ, ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಬಾಳ್ಗೆ, ಕನ್ನಡ ಮಾತು ಮೋಳಗಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಯಲಿ…

ನೆಡೆಯಲು ಕನ್ನಡ ನೆಲ,
ಕುಡಿಯಲು ಕನ್ನಡ ಜಲ,
ಹೆಚ್ಚಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಲ,
ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬಿಡಿ, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿ.

ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ, ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಬಾಳ್ಗೆ, ಕನ್ನಡ ಮಾತು ಮೋಳಗಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಯಲಿ

Advertisements

ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು.. ತಬ್ಬಿಬ್ಬುಗೊಂಡು…

ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ತಬ್ಬಿಬ್ಬುಗೊಂಡು

ಅವಳು ತಬ್ಬಿ ನಿಂತಾಗ
ತಬ್ಬಿಬ್ಬುಗೊಂಡ ಹುಡುಗ,
ಅವಳು ‘ನಾ ಬಳ್ಳಿಯಂತೆ’ ಎಂದಾಗ
ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಬರ ಸೆಳೆದ.

                                             ಗೆಳತಿ, ನೀ ಸಿಗುವ ತನಕ
                                             ಮೌನ ನನಗರ್ಥವಾಗುವುದು
                                             ನನಗೇ ಗೋತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ,
                                             ಈಗ ಮಾತುಗಳು ಬರಿ
                                             ಕಿವಿಗಪ್ಪಳಿಸಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿವ
                                             ಸಪ್ಪಳಗಳಾಗಿವೆಯಲ್ಲ.

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಬಿ.ಬಿ.ಸಿ. ವಾರ್ತೆ

ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಣ್ಣಭಾಷೆಯೇ?

ಪ್ರೀತಿಯೇ ಹೀಗಿರಬೇಕು
ಮನ ನುಡಿಸಿದ್ದನ್ನು
ಮಾತು ಆಡಲೊಲ್ಲದು,

ಕಣ್ಣುಗಳಿಗಾರದು ಹಂಗಿಲ್ಲ
ಭಾಷೆಯ ಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲದೆ
ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಬಲ್ಲದು.